Skip to Main Content

Informacja o ochronie prywatności

 

Dbamy o ochronę danych osobowych, które otrzymujemy na temat udziałowców naszych podmiotów. Stosujemy przejrzyste praktyki dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych informacji. Ochrona prywatności danej osoby jest dla nas bardzo ważna.

 

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego Reinsurance Group of America, Incorporated oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („RGA”, „my” lub „nas”) gromadzą i przetwarzają dane osobowe aktualnych i byłych udziałowców.

 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności obejmuje również usługi prowadzenia rejestru udziałów prowadzone przez Computershare Investor Services PLC („Computershare”), której zleciliśmy prowadzenie naszej księgi udziałów.

W związku ze świadczeniem usług prowadzenia rejestru, Computershare przetwarza w naszym imieniu Twoje dane osobowe z racji bycia naszym udziałowcem, gromadząc je i udostępniając je nam. Zadania Computershare w ramach prowadzenia rejestru obejmują prowadzenie na bieżąco rejestru udziałów będących w posiadaniu udziałowców, zarządzanie dywidendami, zarządzanie przeniesieniem udziałów, wystawianie świadectw i obsługa innych funkcji regulacyjnych.

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek aplikacji i interaktywnych narzędzi udostępnianych przez nas udziałowcom (np. Computershare Investor Centre, Share Dealing Site, Proxy Voting Site i Employee Share Plans site) („Usługi online”), należy zwrócić uwagę na dodatkowe informacje o ochronie prywatności, które udostępniamy w odniesieniu do poszczególnych Usług online. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności uzupełnia te informacje, ale ich nie zastępuje.

 

Zaprojektowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności tak, aby było przyjazne dla użytkownika – kliknij temat na poniższej liście, aby dowiedzieć się więcej.


RGA to grupa spółek działających globalnie, koncentrująca się głównie na rozwiązaniach reasekuracyjnych związanych z życiem i zdrowiem, takich jak reasekuracja na życie, reasekuracja świadczeń na życie, reasekuracja grupowa i reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych.

Siedziba główna Reinsurance Group of America, Inc. znajduje się w St. Louis, w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych.

RGA International Reinsurance Company z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, jest naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

Inne podmioty z grupy RGA działają i dostarczają produkty i usługi na całym świecie. Pełną listę podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-directory.

Reinsurance Group of America, Incorporated jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy. Inne podmioty RGA mogą również być administratorami w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w zależności od ich zaangażowania w kwestie związane z udziałowcami.


 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których działają podmioty RGA.

RGA będzie obsługiwać dane osobowe zgodnie z prawem lokalnym, obowiązującym w miejscu, w którym te dane są gromadzone i przetwarzane. Jeśli obowiązujące prawo zapewnia niższy poziom ochrony danych osobowych niż niniejsze Oświadczenie dot. prywatności, pierwszeństwo będzie miało niniejszej Oświadczenie.

Dane osobowe to informacje lub połączone dane szczątkowe, które mogą umożliwić identyfikację osoby, której dotyczą.

Otrzymujemy Twoje dane osobowe z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie
 • Poprzez pośrednika, brokera czy zarządzającego planem akcyjnym.
 • Poprzez naszego agenta rejestracyjnego, Computershare

Przetwarzamy następujące typy Twoich danych osobowych:

 • Dane osobowe: Twoje imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: Twój adres, numery telefonów i adres e-mail
 • Dokumentacja dotycząca udziałowców: liczba posiadanych udziałów i informacje szczegółowe, nabyte i zbyte udziały, prawa do dywidendy i wypłaty dywidendy, przysługujące prawo głosu
 • Obraz lub dźwięk nagrany podczas zgromadzeń udziałowców
 • Informacje dotyczące komunikacji: Twoje pytania, skargi i pozostała korespondencja prowadzona z Tobą

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (określanych niekiedy jako „wrażliwe dane osobowe/dane szczególnie chronione”) naszych udziałowców.

Korzystamy z Twoich danych osobowych (korzystając z usług naszego agenta rejestrowego, Computershare):

 • do zarządzania Twoimi udziałami w RGA i aktualizacji naszej księgi udziałów
 • w celu zapobiegania podejrzanym działaniom związanym z oszustwami i ich wykrywania
 • w celu umożliwienia korzystania z przysługujących Ci praw udziałowca
 • w celu dokonywania wypłat dywidendy
 • w celu kontaktowania się z Tobą w celu przekazania informacji dotyczących udziałowców, w tym w związku z naszym biuletynem dla udziałowców i ważnymi informacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy, uchwałami zgromadzenia akcjonariuszy, sprawozdaniami i zgromadzeniami, w tym szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszego corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • w celu organizacji i realizacji zgromadzeń akcjonariuszy
 • w celu odpowiadania na Twoje zapytania
 • w celu przekazywania informacji Computershare, naszemu agentowi rejestracyjnemu, w celu umożliwienia mu zarządzania Twoimi udziałami w naszym imieniu
 • w celu realizacji naszych zobowiązań sprawozdawczych wobec organów regulacyjnych, podatkowych i porządkowych

Nie korzystamy z profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów.

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. W większości przypadków nasza zdolność do pozyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji naszej umowy z Tobą jako udziałowcem, w szczególności przy zarządzaniu Twoimi prawami udziałowca i wypłacie dywidendy;

W zależności od okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika możemy udostępnić je następującym podmiotom:

 • Computershare, będącemu naszym agentem rejestracyjnym, zarządzającym naszą księgą udziałów;
 • pozostałym podmiotom grupy RGA, gdy jest to konieczne w celu prowadzenia naszej działalności;
 • doradcom prawnym i firmom świadczącym usługi specjalistyczne świadczącym nam obsługę prawną w związku z naszymi usługami, ewentualnymi sporami sądowymi czy zapobieganiem oszustwom i ich wykrywaniem;
 • usługodawcom, którzy pomagają nam w zarządzaniu naszymi systemami informatycznymi i biurowymi;
 • właściwym dla nas organom regulacyjnym czy organom rządowym, które regulują sposób prowadzenia przez nas działalności, w celu realizacji zobowiązań prawnych do udostępnienia Twoich danych osobowych.

Ponadto możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

 • jeśli ujawnienie ich jest wymagane przepisami prawa albo przez nie dozwolone, albo istnieje publicznoprawny obowiązek udostępnienia bądź ujawnienia Twoich danych osobowych, np. w celu umożliwienia weryfikacji udziałowców czy kontaktowania się z udziałowcami w sprawach związanych z przedsiębiorstwem, jej udziałowcami czy realizacją podobnych praw;
 • dowolnym podmiotom zewnętrznym na Twoje żądanie albo za Twoją zgodą;
 • ·osobom bądź spółkom, którym zaproponujemy przejęcie naszych zobowiązań i praw związanych z zarzadzaniem naszą księgą udziałów; oraz
 • dowolnym osobom, którym dostęp do Twoich danych osobowych albo ich uzyskanie jest niezbędne w związku z dowolną naszą umową czy ustaleniami z Tobą bądź Ciebie dotyczącymi albo w ich wyniku.

 

Przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich Danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów miejscowego prawa i okoliczności związanych z przetwarzaniem tych Danych osobowych.

Twoje prawa obejmują prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i szczegółów dotyczących ich przetwarzania;
 • korekty informacji, które przechowujemy na Twój temat;
 • usunięcia Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych;
 • sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych;
 • uzyskania swoich danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym oraz przesłania ich stronie trzeciej (prawo do przeniesienia danych); oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych.

Aby omówić z nami przysługujące Ci prawa albo skorzystać z nich, możesz użyć naszego internetowego formularza kontaktowego  lub możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej.

Będziemy współpracować z Tobą nad uzyskaniem sprawiedliwego rozwiązania dla Twojego wniosku, skargi lub obawy dotyczącej prywatności. Jeśli jednak uznasz, że nie byliśmy w stanie Ci pomóc w kwestii Twoich wniosków, skarg lub obaw, masz prawo przesłać skargę do miejscowego organu nadzorczego (tj. organu nadzorującego jurysdykcję, w której mieszkasz albo pracujesz) bądź do organu nadzorującego jurysdykcję, w której Twoim zdaniem doszło do naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności danych. Dane kontaktowe organów nadzorujących są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.rgare.com/privacy-policy/english/supervisory-authorities-contacts

Stosujemy zabezpieczenia technologiczne i organizacyjne, które mają zapewnić stopień ochrony stosowny do zagrożeń dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Środki te mają na celu zapewnienie ciągłej dostępności, integralności i poufności danych osobowych. Regularnie oceniamy te środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie dopóki będzie to w uzasadniony sposób konieczne do celów omówionych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Uściślając, zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania danych przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas pozostawania udziałowcem RGA. Gdy przestajesz być posiadaczem udziałów RGA, dotyczące Cię informacje będą przechowywane przez okres 7 lat od ich ostatniej aktualizacji w księdze udziałów albo dopóki jest to konieczne w celu uporządkowania wszelkich pozostałych kwestii dotyczących Twoich udziałów bądź do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych czy rachunkowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w części „Kontakt” poniżej.

 

Danych osobowych pozbywamy się w bezpieczny sposób po upływie ich okresu przechowywania.

Ponieważ działamy jako firma globalna, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane przez podmioty RGA w innych krajach, w tym w takich, które nie są uznawane w świetle prawa Unii Europejskiej lub prawa lokalnego za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym RGA przyjęła Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK”), aby umożliwić nam przekazywanie danych osobowych użytkowników na poziomie międzynarodowym w ramach naszej grupy spółek, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej i innych odnośnych krajach. Zapisy WRK są dostępne na stronie https://www.rgare.com/about-rga/binding-corporate-rules/

Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe usługodawcom lub innym podmiotom zlokalizowanym poza EOG lub innymi odpowiednimi krajami, zapewnimy, aby te podmioty stosowały odpowiednie zabezpieczenia. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne), zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, żeby mieć pewność, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące informacji o ochronie prywatności albo sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@rgare.com lub zadzwoń bądź napisz do nas.

Nasz adres do korespondencji w Stanach Zjednoczonych to:
Reinsurance Group of America, Inc.
Do wiadomości: Globalne Biuro ds. Ochrony Prywatności
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706

Nasz numer telefonu w Stanach Zjednoczonych to:

+1 (636) 736-7000

Nasz adres pocztowy w Irlandii (przedstawiciel w EOG) to:

RGA International Reinsurance Company dac

3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18 X5T1

Nasz numer telefonu w Irlandii to:

+353 1.290.2900

Nasz adres do korespondencji wWielkiej Brytanii to:

RGA International Reinsurance Company dac, UK Branch Office

45th Floor, 22 Bishopsgate
London, EC2N 4BQ
United Kingdom 

Nasz numer telefonu wWielkiej Brytanii to:

+44 20 7710 6700

 

Wszystkie inne adresy pocztowe można znaleźć na stronie rgare.com

Jeśli chcesz skorzystać z prawa osoby, której dane dotyczą, możesz użyć naszego internetowego formularza kontaktowego.

Inspektorem ochrony danych RGA w regionie EMEA jest Dean Scotson.

W przypadku pytań do naszego Inspektora ochrony danych lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@rgare.com.

Możesz poprosić nas o kopię niniejszego oświadczenia dot. prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać treść niniejszego oświadczenia dot. prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, opublikujemy informację na ten temat na naszej stronie internetowej i możemy poprosić firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy, o powiadomienie Ciebie w naszym imieniu.


Ostatnia aktualizacja: pazdziernik 2022