Privatlivspolitik

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Vi er forpligtede til at beskytte personoplysninger, som vi modtager, når vi leverer vores produkter og tjenester til kunder, såsom forsikringsselskaber. Vi opretholder gennemsigtige praksisser om indsamling, behandling og deling af de pågældende oplysninger. Det er meget vigtigt for os at beskytte enkeltpersoners privatliv.

 

Denne privatlivspolitik er beregnet til at forklare, hvordan og hvorfor Reinsurance Group of America, Incorporated, og dens datterselskaber og tilknyttede selskaber (“RGA”, “vi” eller “os”) indsamler personoplysninger, og hvordan vi bruger dem, når vi leverer vores produkter og tjenester til kunder såsom et genforsikringsselskab. 

Vi har designet denne privatlivspolitik til at være brugervenlig – klik på et emne på listen nedenfor for at få mere at vide.

  


 

RGA er en koncern, der driver virksomhed globalt med primær fokus på livs- og sundhedsrelaterede genforsikringsløsninger, såsom livsgenforsikring, genforsikring af livsydelser, koncern-genforsikring og sygegenforsikring.

Reinsurance Group of America, Incorporated har hovedkvarter i St. Louis, Missouri, USA.

RGA International Reinsurance Company dac beliggende i Dublin, Irland, er vores repræsentant i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”).

Andre RGA-koncernenheder driver virksomhed og leverer produkter og tjenester over hele verden. En komplet liste over alle RGA-enheder er tilgængelig på http://www.rgare.com/global-presence.

Reinsurance Group of America, Incorporated er det overordnede moderselskab i RGA-koncernen. Regionale eller tjenesterelaterede RGA-selskaber er generelt den dataansvarlige med henblik på databeskyttelse i de regioner, hvor de driver virksomhed. I EU og Storbritannien er den dataansvarlige for RGA's genforsikringsvirksomhed RGA International Reinsurance Company dac (Dublin). For at forenkle kontakten med os, hvis den er relateret til databeskyttelse, kan du kontakte os på privacy@rgare.com.

Genforsikring er et forretningsforhold, hvor flere forsikringsselskaber deler risici ved at købe forsikringspolicer hos andre forsikringsselskaber (kaldet “genforsikringsselskaber”) for at begrænse det samlede tab, som det oprindelige forsikringsselskab ville pådrage sig i tilfælde af en katastrofe.  Ved at sprede risikoen kan et enkelt forsikringsselskab påtage sig kunder, hvis dækning ville være for stor til, at det enkelte forsikringsselskab kunne håndtere den alene.  Når et genforsikringsselskab køber forsikring hos et andet genforsikringsselskab, kaldes dette retrocession, og det andet genforsikringsselskab kaldes retrocessionæren.Denne privatlivspolitik er beregnet til at overholde relevante love i lande, hvor RGA-enheder driver virksomhed.

RGA håndterer personoplysninger i overensstemmelse med flere nationale databeskyttelseslove på det sted, hvor personoplysningerne indsamles og behandles. Hvis gældende love giver et lavere beskyttelsesniveau for personoplysninger end det, der er fastsat i denne privatlivspolitik, skal denne privatlivspolitik have forrang.

Personoplysninger betyder oplysninger eller en kombination af oplysninger, der med rimelighed kan gøre det muligt at identificere en enkeltperson.

Som et genforsikringsselskab skal vi indsamle oplysninger om de policer, som vores kunders kunder har, dvs. “dig”, for korrekt at vurdere risici forbundet med genforsikring af en bestemt portefølje af forsikringspolicer og levere andre tjenester. Det betyder, at vi modtager personoplysninger om dig fra vores kunder, hvis du:

 • anmoder om en forsikring,
 • er forsikringstager,
 • er indsat som begunstiget i en forsikringspolice,
 • anmelder krav i henhold til en forsikringspolice,
 • er involveret i en hændelse, der giver anledning til et forsikringskrav.

Under hensyntagen til nationale love og de typer af produkter og tjenester, vi leverer til vores kunder, indsamler vi personoplysninger fra en række forskellige kilder – hvilke af disse, der gælder for dig, afhænger af dine særlige omstændigheder:

 • Fra de forsikringsselskaber, som vi samarbejder med. Når du tegner din forsikring hos det forsikringsselskab, der er vores genforsikringskunde, og din police genforsikres af os, giver forsikringsselskabet os dine personoplysninger, selvom du måske ikke har direkte kontakt med os. I sådanne tilfælde beder vi forsikringsselskabet om at give dig en kopi af denne privatlivspolitik, inden dine personoplysninger videregives.
 • Fra forsikringsmæglere eller andre formidlere, hvis de er involveret i købet af din forsikringspolice.
 • Fra andre genforsikringsselskaber og retrocessionærer, hvis de ikke ønsker at bære den fulde risiko for din forsikringspolice alene.
 • Fra personer, der er involveret i et krav eller hjælper os med at undersøge eller behandle krav, herunder vidner, sagkyndige, advokater og eksterne efterforskere, verifikatorer og leverandører af bevismateriale.
 • Fra offentlige databaser, såsom forsikringssvindelsdatabaser, sanktionslister, domme og andre offentlige databaser, der administreres af offentlige organer eller selvstyrende brancheorganer (hvis tilladt ved lov). Dette forekommer oftest, når vi overholder vores juridiske forpligtelser vedrørende hvidvaskning af penge og andre økonomiske forbrydelser. Hvis relevant, vil vi under disse omstændigheder enten underrette dig om vores kilder eller anmode om dit samtykke til vores indsamling af disse oplysninger.
 • Fra sundhedspersonale (hvis tilladt ved lov).
 • Fra kreditoplysningsbureauer (hvis tilladt ved lov).
 • Fra pensionsplatforme (hvis tilladt ved lov).
 • Direkte fra dig. Vi indsamler som regel ikke personoplysninger direkte fra dig. Der er dog tilfælde, hvor vi leverer visse værktøjer til forsikringsselskaber, der gør det muligt at oplysninger, du giver forsikringsselskabet direkte, automatisk leveres til os. Vi kan også indsamle personoplysninger, hvis du frivilligt giver dem til os, for eksempel, ved at sende os en e-mail.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvem vi indsamler dine personoplysninger fra, bedes du kontakte os via oplysningerne i afsnittet “Kontakt os” nedenfor.

Den type af oplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, afhænger af konkrete omstændigheder vedrørende din forsikringspolice, som vi tegner genforsikring for, samt eventuelle krav, der opstår. Vores behandling kan omfatte enhver af nedenstående oplysninger (hvis tilladt ved lov):

 • Grundlæggende oplysninger: Dit navn, alder, køn, fødselsdato, fotografier, civilstand, nationalitet, højde og vægt, fritidsaktiviteter og interesser.
 • Identifikationsoplysninger: Dine officielle ID-papirer og andre attester (for eksempel fødsels- eller vielsesattest), kørekort, CPR-nummer (eller tilsvarende nationalt identifikationsnumre).
 • Kontaktoplysninger: Din adresse, dine telefonnumre og e-mailadresse.
 • Oplysninger om din familie og dit hjem: Antal børn og deres navne, alder, køn, fødselsdato, højde og vægt, din boligtype, din husstandsindkomst, boligvurdering, demografiske oplysninger om din husstand og antal køretøjer.
 • Oplysninger om beskæftigelse og erhvervserfaring: Din erhvervserfaring, din arbejdsgiver, titel, løn, muligheder for pensionsydelser, uddannelsesbaggrund og eventuelle faglige certificeringer og kvalifikationer.
 • Økonomiske oplysninger: Nærmere oplysninger vedrørende din bankkonto, årlig indtægt, investeringer/opsparing, CPR-nummer, kredithistorik og transaktionshistorik.
 • Oplysninger vedrørende forsikringspolicer og krav:  Oplysninger vedrørende tegning af forsikringsprodukter og administration og behandling af forsikringskrav, såsom tidligere forsikringsoptegnelser og kravhistorik, dine forsikringspolice-tilbud, vilkår og udstedelsesdatoer, anbefalinger og beslutninger vedrørende tegning af dine forsikringer samt krav.
 • Ud fra de oplysninger, vi indsamler om dig, kan vi også udlede eller generere yderligere oplysninger såsom risikovurderinger. Nogle af disse oplysninger genereres gennem profilering (se afsnittet nedenfor om “Bruger vi personoplysninger til profilering og automatiske individuelle afgørelser?”).

Hvis du er en registreret bosiddende i et EØS-land eller Storbritannien, kan du finde yderligere oplysninger på følgende link.

Nogle af de kategorier af oplysninger, som vi indsamler, er særlige kategorier af personoplysninger (undertiden benævnt “følsomme personoplysninger”). Afhængigt af dine konkrete omstændigheder kan disse omfatte følgende:

 • Dine patientjournaler:
  Din anamnese, genetiske data, recepthistorik, dødsattest, rapporter om medicinske diagnoser, test og behandling, spørgeskemaer om handicap, og oplysninger om ryge- og graviditetsstatus og -historik.
 • Din families anamnese:
  Din families syge- eller dødelighedshistorie.
 • Oplysninger om dine personlige forhold og andre private oplysninger:
  Din race eller etniske oprindelse, seksuelle orientering og sexliv.
 • Dit medlemskab af en brancheforening eller fagforening.
 • Oplysninger om straffeattest:
  Dine færdselssager og straffeattester og idømte straffe (men kun hvis det er lovligt at indsamle disse oplysninger).

Hvis du er en registreret bosiddende i et EØS-land eller Storbritannien, kan du finde yderligere oplysninger på følgende link.

Afhængigt af typen af vores genforsikringstjenester og dine særlige omstændigheder, bruger vi personoplysninger:

 • til at levere vores genforsikringstjenester og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for kunder, herunder følgende:
  • til at tegne, evaluere og prisfastsætte de risici, der skal forsikres,
  • til at beregne forsikringspræmien for din forsikringspolice, og
  • til at gennemgå, behandle og håndtere krav,
 • til at forhindre og påvise svig, hvidvaskning af penge, terrorisme og andre forbrydelser,
 • til at hjælpe med at udvikle nye og forbedre eksisterende tjenester og produkter, herunder deres prisfastsættelse, til at udføre administrative aktiviteter i forbindelse med vores tjenester (prisfastsættelse, administration, osv.),
 • til at udøve, forsvare og beskytte vores juridiske rettigheder eller rettigheder tilhørende vores kunder eller tredjeparter,til at overholde juridiske forpligtelser vedrørende for eksempel opbevaring af finansielle optegnelser, og til at samarbejde med tilsynsmyndigheder, som vi er underlagt, og
 • til at foretage revisioner af vores virksomhed,

Vi bruger ikke dine personoplysninger til at reklamere for for vores tjenester og produkter over for dig.

Hvis du er en registreret bosiddende i et EØS-land eller Storbritannien, kan du finde yderligere oplysninger på følgende link.

Den måde, hvorpå vi analyserer personoplysninger med henblik på risikovurdering, forebyggelse og påvisning af svig, og til at rapportere til vores kunder som en del af leveringen af tjenesterne, kan involvere profilering, hvilket betyder, at vi kan behandle dine personoplysninger ved hjælp af software, der er i stand til at evaluere visse personlige aspekter om dig og forudsige risici eller resultater. Vi kan for eksempel analysere personoplysninger om din livsstil for at forudsige sandsynligheden for, at der anmeldes et krav på din forsikringspolice.

Da vi er et genforsikringsselskab, træffer vi ingen beslutninger om din evne til at få forsikringspolicen eller omkostningerne ved den. Resultatet af analysen af dine personoplysninger, herunder din risikovurdering, kan imidlertid deles med dit forsikringsselskab og kan påvirke de beslutninger, der træffes af forsikringsselskabet. Hvis du har spørgsmål om forsikringsselskabets automatiske individuelle afgørelser, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Vi er forpligtede til at behandle dine personoplysninger forsvarligt og lovligt og kun i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet ovenfor.

Vi skal have et retsgrundlag for at kunne behandle dine personoplysninger. I de fleste tilfælde baserer vi vores indsamling og behandling af dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, såsom forpligtelser til rettidig omhu og rapportering, besvarelse af anmodninger fra tilsynsmyndigheder og opbevaring af finansielle optegnelser, og
 • Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores legitime interesser og vores kunders legitime interesser, for eksempel, for at levere vores genforsikringstjenester til kunder, for at forbedre vores tjenester, for at sikre, at vi prissætter vores produkter korrekt, for at administrere risici og vores forretning effektivt, for at foretage revisioner og for at opretholde nøjagtige optegnelser.

Hvis vi påberåber os dette retsgrundlag, sørger vi for, at en sådan behandling ikke er unødigt påtrængende, og vi behandler kun det minimale antal personoplysninger, der er nødvendigt og i det minimale tidsrum. Vores legitime interesser omfatter som regel: at sikre, at vi leverer den service, som vores kunder forventer, og at vores produkter fungerer som tilsigtet, at vores virksomhed drives på effektiv vis, at vi tilbyder rimelige produkter og tjenester, at vi behandler vores kunder og dig retfærdigt, og at vi er afhængige af og tilbyder sikre og pålidelige systemer og applikationer.

Hvis det er nødvendigt for os at behandle dine følsomme personoplysninger til et af formålene angivet ovenfor, gør vi det kun, hvis et af følgende retsgrundlag finder anvendelse:

 • Dit udtrykkelige samtykke er blevet indhentet.
  Hvis samtykke er påkrævet ved lov for at behandle dine følsomme personoplysninger, indhenter dit forsikringsselskab samtykke fra dig. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte det forsikringsselskab, der indsamlede dine personoplysninger. Tilbagetrækning af dit samtykke vil dog forhindre os i at fortsætte med at levere tjenester til forsikringsselskabet og dig indirekte,
 • Vi skal behandle dine følsomme personoplysninger for at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav, eller
 • Vi er på anden måde bemyndiget af national lovgivning til at behandle dine følsomme personoplysninger. For eksempel kan vi i nogle lande i Europa behandle sådanne oplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere og administrere et forsikringsprodukt.

Hvis du er en registreret bosiddende i et EØS-land eller Storbritannien, kan du finde yderligere oplysninger på følgende link.

Afhængigt af de omstændigheder, der er relevante for behandlingen af dine personoplysninger, kan vi dele dine personoplysninger med følgende parter:

 • RGA-koncernselskaber. Vi driver virksomhed som et globalt selskab, så vi kan dele dine personoplysninger med koncernenheder, der kan bruge disse oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.
 • Forsikringsselskaber, -formidlere, -mæglere og genforsikringsselskaber. Vi kan dele dine personoplysninger med forsikringsselskaber, -formidlere, -mæglere, genforsikringsselskaber og forretningspartnere, der bruger dine personoplysninger i forbindelse med levering af forsikring og behandling af krav. For eksempel kan vi dele dine personoplysninger med andre genforsikringsselskaber med henblik på dækning af skader.
 • Tjenesteudbydere. Vi kan dele dine personoplysninger med tjenesteudbydere, der udfører visse tjenester og forretningsaktiviteter for os, for eksempel, it-systemudbydere, analyseudbydere, enheder, der leverer aktuartjenester og oversættere.
 • Sagkyndige. Vi kan dele dine personoplysninger med sagkyndige, der yder fagspecifik støtte og bistand, der er nødvendig for at udføre vores tjenester, for eksempel revisorer, konsulenter, lægefaglige rådgivere og advokatfirmaer.
 • Eventuel retshåndhævende myndighed, domstol, tilsynsmyndighed, offentlig myndighed eller fagligt organ. Vi kan dele dine personoplysninger med disse parter, hvis vi mener, at dette er nødvendigt for at overholde en juridisk eller lovbestemt forpligtelse, eller på anden måde for at beskytte vores rettigheder eller rettigheder tilhørende eventuel tredjepart.
 • Købere af aktiver. Vi kan dele dine personoplysninger med eventuel tredjepart, som køber eller hvortil vi overdrager alle eller størstedelen af vores aktiver og forretning. Skulle et sådant salg eller en sådan overdragelse forekomme, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at den enhed, hvortil vi overdrager dine personoplysninger, bruger dem på en måde, der er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og at du underrettes om sådanne ændringer.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om, hvem dine personoplysninger deles med, bedes du kontakte os via oplysningerne i afsnittet “Kontakt os” nedenfor.

Du har visse rettigheder vedrørende dine personoplysninger, med forbehold for nationale love og omstændigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Dine rettigheder omfatter retten til at:

 • få indsigt i dine personoplysninger og nærmere oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger,
 • berigtige de oplysninger, som vi opbevarer om dig,
 • få slettet dine personoplysninger,
 • begrænse vores brug af dine personoplysninger,
 • gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger,
 • modtage dine personoplysninger i et brugbart elektronisk format og overføre dem til en tredjepart (ret til dataportabilitet), og
 • indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed.

Da vi i mange tilfælde modtager dine personoplysninger direkte fra dit forsikringsselskab, bør du først kontakte dit forsikringsselskab, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Vi opfordrer dig til at informere dit forsikringsselskab, hvis dine personoplysninger skal berigtiges eller opdateres (og du kan være juridisk forpligtet til at gøre dette).

Hvis dit forsikringsselskab ikke har løst din anmodning eller besvaret din bekymring, eller hvis du ønsker at kontakte os direkte for at diskutere eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte os via kontaktformularen online, eller ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i afsnittet “Kontakt os” nedenfor.

Vi forpligter os til at samarbejde med dig om at finde frem til en hensigtsmæssig løsning på din eventuelle anmodning, klage eller bekymring om databeskyttelse. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke har været i stand til at hjælpe med din anmodning, klage eller bekymring, har du ret til at indgive en klage til din nationale tilsynsmyndighed (dvs. tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder), eller til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du mener, at en krænkelse af databeskyttelseslove har fundet sted. Kontaktoplysninger for tilsynsmyndigheder er tilgængelige på følgende link.


 

Vi implementerer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende niveau af sikkerhed. Disse foranstaltninger har til hensigt at sikre løbende tilgængelighed, integritet og fortrolighed af personoplysninger. Vi evaluerer disse foranstaltninger regelmæssigt for at sikre sikkerheden af behandlingen.

Vi opbevarer som regel dine personoplysninger så længe vi er forpligtede til at opbevare dem for at administrere vores genforsikringsvirksomhed til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Nærmere bestemt, i overensstemmelse med vores dataopbevaringsperioder, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil du måtte have en interesse i eller et krav i henhold til en police, som vi har tegnet genforsikring for. Derudover opbevarer vi personoplysninger i en periode, der med rimelighed giver os mulighed for at undersøge, påbegynde eller forsvare retskrav, der indgives af eller mod os eller vores kunder. Derudover opbevarer vi dine personoplysninger i en længere periode, hvis vi er forpligtede til at overholde vores lovbestemte forpligtelser vedrørende, for eksempel, forebyggelse af hvidvaskning af penge.

Hvis du gerne vil vide mere om opbevaringen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet “Kontakt os” nedenfor.

Vi sletter dine personoplysninger på en sikker måde, når opbevaringsperioden er udløbet. Vi kan dog beslutte at aggregere eller anonymisere oplysninger (efterfølgende behandles disse oplysninger ikke som personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik) og opbevare dem i længere tid.

Da vi driver virksomhed som et globalt selskab, kan dine personoplysninger overføres til, opbevares og behandles af RGA-enheder i andre lande, som kan omfatte lande, der ikke anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger i henhold til Den Europæiske Union eller national lovgivning. Derfor har RGA vedtaget bindende selskabsregler (“bindende selskabsregler”) for at gøre det muligt for os at foretage internationale overførsler af dine personoplysninger inden for vores koncernselskaber i overensstemmelse med databeskyttelseslove i Den Europæiske Union og andre relevante lande. Opsummeringer af vores bindende selskabsregler er tilgængelige på Binding Corporate Rules.

Hvis vi har brug for at overføre dine personoplysninger til tjenesteudbydere eller andre parter uden for EØS eller andre relevante lande, sørger vi for, at disse overførsler er omfattet af fornødne garantier. Vi indfører som regel kontraktmæssige forpligtelser i overensstemmelse med gældende lovkrav for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes på passende vis. For flere oplysninger om de fornødne garantier, vi anvender til at sikre dine personoplysninger, bedes du kontakte os via oplysningerne i afsnittet “Kontakt os” nedenfor.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik eller den måde, hvorpå dine personoplysninger er blevet brugt, bedes du sende os en e-mail på privacy@rgare.com eller ringe eller skrive til os.

Vores postadresse i USA er:

Reinsurance Group of America, Incorporated
Attn.: Global Privacy Office
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706 
 

 

Vores telefonnummer i USA er:

+1 (636) 736-7000

Vores postadresse i Irland (repræsentant i EØS) er:

RGA International Reinsurance Company dac
3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18X5T1


 

Vores telefonnummer i Irland er:

+353 1.290.2900

For alle andre postadresser, se venligst rgare.com

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du bruge vores kontaktformular online. RGA’s databeskyttelsesrådgiver for EMEA-regionen er Dean Scotson.  

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer til vores databeskyttelsesrådgiver vedrørende den måde, hvorpå dine personoplysninger er blevet brugt, bedes du kontakte ham via e-mail på dpo@rgare.com.

Du kan anmode om en kopi af denne privatlivspolitik fra os ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet ovenfor. Vi vil ændre eller opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Hvis vi foretager en væsentlig ændring til denne privatlivspolitik, offentliggør vi en meddelelse om dette på vores websted, og vi kan bede de forsikringsselskaber, som vi samarbejder med, om at underrette dig på vores vegne.

Add a title
#000000
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Andre links

Tilsynskontakt

RGA’s databeskyttelsesansvarlige for Det Forenede Kongerige (UK) og Den Europæiske Union (EU) er Dean Scotson. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer til vores DPO vedrørende den måde, hvorpå dine personlige oplysninger er blevet brugt, bedes du kontakte ham via e-mail på dpo@rgare.com.

Sidst opdateret: Oktober 2022