Informacja o ochronie prywatności

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Dokładamy wszelkich starań na rzecz ochrony danych osobowych, które otrzymujemy podczas dostarczania produktów i świadczenia naszych usług klientom, takim jak firmy ubezpieczeniowe. Stosujemy przejrzyste praktyki dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych informacji. Ochrona prywatności danej osoby jest dla nas bardzo ważna.


Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego Grupa Reinsurance Group of America, Incorporated, oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („RGA”, „my” lub „nas”) gromadzą dane osobowe oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, gdy dostarczamy nasze produkty i usługi klientom jako działalność reasekuracyjną. 

Opracowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności tak, aby było przyjazne dla użytkownika – kliknij temat na poniższej liście, aby dowiedzieć się więcej.

RGA to grupa spółek działających globalnie, koncentrująca się głównie na rozwiązaniach reasekuracyjnych związanych z życiem i zdrowiem, takich jak reasekuracja na życie, reasekuracja świadczeń na życie, reasekuracja grupowa i reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych.

Siedziba główna Reinsurance Group of America, Incorporated znajduje się w St. Louis, w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

RGA International Reinsurance Company z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, jest naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

Inne podmioty z grupy RGA działają i dostarczają produkty i usługi na całym świecie. Pełną listę podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-presence.

Reinsurance Group of America, Incorporated jest ostateczną spółką dominującą grupy RGA. Regionalne lub związane z usługami spółki RGA są zazwyczaj Administratorem w celach ochrony danych w regionach, w których prowadzą działalność. W przypadku UE i Wielkiej Brytanii Administratorem danych dla działalności reasekuracyjnej RGA jest RGA International Reinsurance Company dac (Dublin). Aby uprościć kontakt z nami w zakresie ochrony danych możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@rgare.com.

Reasekuracja jest relacją biznesową, w której wiele firm ubezpieczeniowych dzieli się ryzykiem poprzez wykupienie polis ubezpieczeniowych od innych ubezpieczycieli (zwanych „reasekuratorami”), aby ograniczyć całkowitą stratę, jakiej doświadczyłby pierwotny ubezpieczyciel w przypadku katastrofy. Rozkładając ryzyko, indywidualna firma ubezpieczeniowa może zawiązać umowę z klientami, których ubezpieczenie byłoby zbyt duże do pokrycia przez nią samą. Gdy reasekurator wykupuje ubezpieczenie od kolejnego reasekuratora, nazywa się to retrocesją, a kolejny reasekurator nazywa się retrocesjonariuszem.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których działają podmioty RGA.

RGA będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem lokalnym, obowiązującym w miejscu, w którym te dane są zbierane. Jeśli obowiązujące prawo zapewnia niższy poziom ochrony danych osobowych niż niniejsze Oświadczenie dot. prywatności, pierwszeństwo będzie miało niniejszej Oświadczenie.

Dane osobowe to informacje lub połączone dane szczątkowe, które mogą umożliwić identyfikację osoby, której dotyczą.

Jako firma reasekuracyjna musimy uzyskać informacje na temat polis posiadanych przez klientów naszych klientów, dalej w dokumencie nazwanym „Ty”, aby prawidłowo ocenić ryzyko związane z ubezpieczeniem określonym blokiem polis ubezpieczeniowych i świadczyć inne usługi. Oznacza to, że będziemy otrzymywać Twoje dane osobowe od naszych klientów, w przypadku:

 • ubiegania się o polisę ubezpieczeniową,
 • posiadania polisy ubezpieczeniowej,
 • listy beneficjentów polisy ubezpieczeniowej,
 • wnoszenia roszczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej,
 • zaangażowania w incydent skutkujący roszczeniem ubezpieczeniowym.

Mając na uwadze lokalne przepisy prawa oraz rodzaje produktów i usług dla naszych klientów, pozyskujemy dane osobowe z różnych źródeł – które z nich będą Cię dotyczyć zależy od konkretnych okoliczności:

 • Od firm ubezpieczeniowych, z którymi współpracujemy. Gdy kupujesz polisę ubezpieczeniową od firmy, która jest naszym klientem reasekuracyjnym, a Twoja polisa jest reasekurowana przez nas, firma ubezpieczeniowa przekazuje nam Twoje dane osobowe, nawet jeśli nie masz z nami bezpośredniego kontaktu. W takich przypadkach prosimy firmę ubezpieczeniową o przekazanie Tobie kopii niniejszej informacji o ochronie prywatności przed udostępnieniem Twoich danych osobowych.
 • Od brokerów ubezpieczeniowych lub innych pośredników, którzy są zaangażowani w zakup Twojej polisy ubezpieczeniowej.
 • Od innych reasekuratorów i retrocesjonariuszy, którzy nie chcą sami ponosić pełnego ryzyka z tytułu polisy ubezpieczeniowej.
 • Od osób zaangażowanych w roszczenia lub pomagających nam w dochodzeniu lub przetwarzaniu roszczeń, w tym świadków, ekspertów, notariuszy i zewnętrznych podmiotów gromadzących dane dotyczące roszczeń, weryfikatorów i dostawców dowodów.
 • Z publicznych baz danych, takich jak baz danych dotyczących przeciwdziałania oszustwom, list sankcji, wyroków sądowych i innych publicznych baz danych, zarządzanych przez organy publiczne lub branżowe organy samorządowe (jeśli zezwala na to prawo). Będzie to najczęstsze, gdy będziemy przestrzegać naszych zobowiązań prawnych dotyczących prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych. W stosownych przypadkach powiadomimy użytkownika o naszych źródłach lub poprosimy go o zgodę na ich wykorzystanie.
 • Od świadczeniodawców usług opieki zdrowotnej (jeśli jest to dozwolone przez prawo).
 • Od agencji sprawozdawczości kredytowej (jeśli zezwala na to prawo).
 • Z platform przetwarzania emerytur (jeśli zezwala na to prawo).
 • Bezpośrednio od Ciebie. Zazwyczaj nie gromadzimy bezpośrednio danych osobowych użytkownika. Istnieją jednak przypadki, w których dostarczamy ubezpieczycielom określone narzędzia, które pozwalają na automatyczne przekazywanie nam informacji przekazanych przez Ciebie bezpośrednio ubezpieczycielowi. Możemy również gromadzić dane osobowe, jeśli dobrowolnie je nam podasz, na przykład wysyłając nam wiadomość e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, od kogo pozyskujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej.

Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych przez nas informacji na Twój temat będzie zależeć od konkretnych okoliczności związanych z Twoją polisą ubezpieczeniową, której wystawiamy oraz wszelkich roszczeń. Mogą one obejmować dowolne z poniższych (jeśli zezwala na to prawo):

 • Dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, wiek, płeć, datę urodzenia, zdjęcia, stan cywilny, narodowość, wzrost i masa ciała, zajęcia rekreacyjne i zainteresowania.
 • Informacje identyfikacyjne: Twój wydany przez rząd dokument tożsamości i inne certyfikaty (na przykład akty urodzenia lub ślubu), prawo jazdy, numer ubezpieczenia społecznego (lub lokalny odpowiednik).
 • Dane kontaktowe: Twój adres, numery telefonów i adres e-mail.
 • Informacje o rodzinie i domu: Liczba dzieci oraz ich imię i nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, wzrost i masa ciała, rodzaj lokalu mieszkalnego, dochód z gospodarstwa domowego, wycena nieruchomości, dane demograficzne gospodarstwa domowego oraz liczba pojazdów prywatnych.
 • Informacje o zatrudnieniu i doświadczeniu: Historia zatrudnienia, pracodawca, stanowisko, wynagrodzenie, opcje świadczeń pracowniczych, wykształcenie oraz wszelkie licencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Informacje finansowe: Szczegóły dotyczące Twojego konta bankowego, rocznego dochodu, inwestycji/oszczędności, identyfikatora podatnika, historii kredytowej i transakcji.
 • Informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej i roszczeń: Informacje dotyczące polis ubezpieczeniowych oraz zarządzania i przetwarzania roszczeń ubezpieczeniowych, takie jak poprzednie rejestry ubezpieczeniowe i historie roszczeń, wyceny polis ubezpieczeniowych, warunki i daty emisji, zalecenia i decyzje dotyczące polis ubezpieczeniowych i roszczeń.
 • Z informacji, które gromadzimy na Twój temat, możemy również uzyskać lub wygenerować dodatkowe informacje, takie jak oceny ryzyka. Niektóre z tych informacji są generowane poprzez profilowanie (patrz poniższa sekcja „Czy wykorzystujemy dane osobowe do profilowania i automatycznego podejmowania decyzji?”).

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, zamieszkałą w którymkolwiek z krajów EOG lub Wielkiej Brytanii, więcej szczegółów znajdziesz pod następującym adresem.

Niektóre zbierane przez nas dane osobowe należą do kategorii specjalnych (czasem nazywanych „wrażliwymi danymi osobowymi”). W zależności od konkretnych okoliczności mogą one obejmować:

 • Twoją dokumentację medyczną:
  Wywiad medyczny, wyniki badań genetycznych i informacje, historia recept, akt zgonu, raporty dotyczące diagnoz medycznych, badań i leczenia, kwestionariusze dotyczące upośledzenia oraz informacje na temat palenia, statusu ciąży i historię jej przebiegu.
 • Wywiad medyczny w rodzinie:
  Wywiad dotyczący stanu zdrowia lub zachorowalności w rodzinie.
 • Informacje dotyczące Twoich cech osobowych i okoliczności o charakterze wrażliwym:
  rasa lub pochodzenie etniczne, orientacja seksualna i życie seksualne;
 • Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych lub związkach zawodowych.
 • Dane dotyczące karalności:
  Twoje dane dotyczące prowadzenia pojazdu, karalności i sankcji (ale tylko wtedy, gdy gromadzenie tych danych jest zgodne z prawem).

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, zamieszkałą w którymkolwiek z krajów EOG lub Wielkiej Brytanii, więcej szczegółów znajdziesz pod następującym adresem.

W zależności od rodzaju świadczonych przez nas usług reasekuracyjnych i konkretnych okoliczności, wykorzystujemy dane osobowe:

 • w celu świadczenia naszych usług reasekuracyjnych i wywiązywania się z naszych zobowiązań umownych wobec klientów, w tym:
  • do gwarantowania, oceny i wyceny ryzyka, które ma być ubezpieczone,
  • aby obliczyć składkę ubezpieczeniową dla danej polisy oraz
  • w celu weryfikacji, przetwarzania i zarządzania roszczeniami;
 • w celu zapobiegania oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi i innym przestępstwom oraz ich wykrywania;
 • pomocy w opracowywaniu nowych i ulepszaniu istniejących usług i produktów, w tym ich cen; prowadzenia działań administracyjnych w związku z naszymi usługami (wyceny, administracji itp.);
 • w celu egzekwowania, obrony i ochrony naszych praw lub praw naszych klientów lub stron trzecich;
 • w celu przestrzegania zobowiązań prawnych związanych na przykład z przechowywaniem dokumentacji finansowej oraz do współpracy z organami regulacyjnymi, którym podlegamy; oraz
 • do przeprowadzenia audytu naszej działalności.

Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do reklamowania mu naszych usług i produktów.

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, zamieszkałą w którymkolwiek z krajów EOG lub Wielkiej Brytanii, więcej szczegółów znajdziesz pod następującym adresem.

Sposób, w jaki analizujemy dane osobowe w celu oceny ryzyka, zapobiegania oszustwom i ich wykrywania oraz zgłaszania ich naszym klientom w ramach świadczenia usług, może obejmować profilowanie, co oznacza, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika za pomocą oprogramowania, które jest w stanie ocenić pewne aspekty osobiste użytkownika i przewidzieć ryzyko lub wyniki. Możemy na przykład analizować dane osobowe dotyczące Twojego stylu życia, aby przewidzieć prawdopodobieństwo złożenia roszczenia na Twojej polisie ubezpieczeniowej.

Ponieważ jesteśmy firmą reasekuracyjną, nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących Twoich możliwości uzyskania polisy ubezpieczeniowej lub jej kosztu. Jednak wynik analizy Twoich danych osobowych, w tym ocena ryzyka, może zostać udostępniony Twojej firmie ubezpieczeniowej i może mieć wpływ na podjęte przez nią decyzje. W razie pytań dotyczących automatycznego podejmowania decyzji przez firmę ubezpieczeniową należy skontaktować się z nią bezpośrednio.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów.

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych. W większości przypadków nasza zdolność do pozyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, takich jak obowiązek przeprowadzenia analizy due diligence i sprawozdawczości, odpowiadania na żądania naszych organów regulacyjnych i przechowywania dokumentacji finansowej; oraz
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i uzasadnionych interesów naszych klientów, na przykład do świadczenia naszych usług reasekuracyjnych na rzecz klientów, poprawy naszych usług, zapewnienia, że nasze produkty są odpowiednio wyceniane, skutecznego zarządzania ryzykiem i prowadzenia działalności, przeprowadzania audytów i prowadzenia dokładnej dokumentacji.

W przypadku, gdy polegamy na tej podstawie prawnej, upewniamy się, że takie przetwarzanie nie jest niepotrzebne i przetwarzamy jedynie minimalną ilość niezbędnych danych osobowych przez minimalny okres czasu. Nasze uzasadnione interesy zazwyczaj obejmują: upewnianie się, że świadczymy usługi, których oczekują nasi klienci, a nasze produkty działają zgodnie z naszymi założeniami; nasza działalność jest prowadzona skutecznie; oferujemy uczciwe produkty i usługi; traktujemy naszych klientów i użytkowników w sposób uczciwy; polegamy na bezpiecznych i niezawodnych systemach i aplikacjach.

Jeśli konieczne jest przetwarzanie przez nas Twoich wrażliwych danych osobowych w jednym z celów wymienionych powyżej, będziemy to robić tylko wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

Uzyskano Twoją wyraźną zgodę. Jeśli zgoda jest prawnie wymagana do przetwarzania wrażliwych danych osobowych, Twoja firma ubezpieczeniowa uzyska od Ciebie zgodę. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z firmą ubezpieczeniową, która zgromadziła Twoje dane osobowe. Wycofanie zgody uniemożliwi nam jednak dalsze świadczenie usług firmie ubezpieczeniowej i pośrednio Tobie;

Musimy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub

W inny sposób jesteśmy upoważnieni przez lokalne prawo do przetwarzania Twoich wrażliwych danych osobowych. Na przykład w niektórych krajach Europy możemy przetwarzać takie informacje, gdy konieczne jest dostarczenie produktu ubezpieczeniowego i zarządzanie nim.

Jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, zamieszkałą w którymkolwiek z krajów EOG lub Wielkiej Brytanii, więcej szczegółów znajdziesz pod następującym adresem.

W zależności od okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika możemy udostępniać je następującym stronom:

 • Firmy z grupy RGA. Działamy jako firma globalna, więc możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom należącym do grupy, które mogą wykorzystywać te informacje do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
 • Firmy ubezpieczeniowe, pośrednicy, brokerzy i retrocesjonariusze. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom ubezpieczeniowym, pośrednikom, brokerom, retrocesjonariuszom i partnerom biznesowym, którzy wykorzystują je w związku ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych i przetwarzaniem roszczeń. Możemy na przykład udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom zajmującym się reasekuracją w celu rozstrzygnięcia roszczeń.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom, którzy świadczą określone usługi i prowadzą działalność gospodarczą na naszą rzecz, na przykład dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom usług aktuarialnych i tłumaczom.
 • Profesjonalni doradcy. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom, którzy zapewniają profesjonalną gwarancję i wsparcie niezbędne do świadczenia naszych usług, na przykład audytorom, konsultantom, doradcom medycznym i kancelariom prawnym.
 • Organy ścigania, sądy, organy regulacyjne, rządowe oraz organizacje zawodowe. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe tym podmiotom, jeśli uznamy to za niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, a także do ochrony praw przysługujących nam oraz jakimkolwiek stronom trzecim.
 • Nabywcy aktywów. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej, która nabędzie całość bądź istotną część naszych aktywów lub firmy, a także takiej, na którą takie aktywa zostaną przeniesione. Jeśli dojdzie do takiej sprzedaży lub przeniesienia, dołożymy rozsądnych starań, aby dopilnować, że podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe będzie je wykorzystywał w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dot. prywatności oraz, że zostaniesz poinformowany(-a) o takich zmianach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, komu udostępniane są Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej.


Przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa i okoliczności związanych z przetwarzaniem tych danych.

Twoje prawa obejmują prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i szczegółów dotyczących ich przetwarzania;
 • korekty informacji, które przechowujemy na Twój temat;
 • usunięcia Twoich danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych;
 • sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych;
 • uzyskania swoich danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym oraz przesłania ich stronie trzeciej (prawo do przeniesienia danych); oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych.

Ponieważ w wielu przypadkach otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Twojej firmy ubezpieczeniowej, należy najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Zachęcamy do poinformowania firmy ubezpieczeniowej o konieczności poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych (i możesz być do tego zobowiązany(-a) prawnie).

Jeśli Twoja firma ubezpieczeniowa nie rozstrzygnęła Twojego wniosku lub wątpliwości, lub jeśli chcesz skontaktować się z nami bezpośrednio w celu omówienia lub skorzystania ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego online lub korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Będziemy współpracować z Tobą nad uzyskaniem sprawiedliwego rozwiązania dla Twojego wniosku, skargi lub obawy dotyczącej prywatności. Jeśli jednak uznasz, że nie możemy Ci pomóc w kwestii Twojej skargi lub obawy, masz prawo przesłać skargę do lokalnego organu nadzorczego (tj. organu nadzorującego jurysdykcję, w której mieszkasz lub pracujesz) bądź do organu nadzorującego jurysdykcję, w której Twoim zdaniem doszło do naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności danych. Dane kontaktowe organów nadzorujących są dostępne pod następującym adresem internetowym.

Stosujemy zabezpieczenia technologiczne i organizacyjne nakierowane na zapewnienie stopnia ochrony stosownego do zagrożeń dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Środki te mają na celu zapewnienie ciągłej dostępności, integralności i poufności danych osobowych. Regularnie oceniamy te środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


Zazwyczaj będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziemy musieli je przechowywać w celu zarządzania naszą działalnością reasekuracyjną w celach opisanych powyżej.

Dokładniej, zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania danych, przechowujemy dane osobowe użytkownika do momentu, gdy użytkownik będzie zainteresowany polisą ubezpieczeniową lub roszczeniem od niej. Ponadto przechowujemy dane osobowe przez okres, który w uzasadniony sposób pozwala nam na dochodzenie, rozpoczęcie lub obronę roszczeń prawnych wniesionych przez nas lub naszych klientów lub przeciwko nam. Ponadto przechowujemy Twoje dane osobowe przez dłuższy okres czasu, gdy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszych zobowiązań regulacyjnych związanych na przykład z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w części „Kontakt” poniżej.

Danych osobowych pozbywamy się w bezpieczny sposób po upływie ich okresu przechowywania. Możemy jednak podjąć decyzję o zagregowaniu lub anonimizacji danych (które nie są traktowane jako dane osobowe w ramach niniejszej informacji o ochronie prywatności) i przechowywaniu ich przez dłuższy okres.

Ponieważ działamy jako firma globalna, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane przez podmioty RGA w innych krajach, w tym w takich, które nie są uznawane w świetle prawa Unii Europejskiej lub prawa lokalnego za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W związku z tym RGA przyjęła Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK”), aby umożliwić nam międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkowników w ramach naszej grupy spółek zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej i innych krajach. Podsumowania naszych WRK są dostępne na stronie Binding Corporate Rules.

Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe usługodawcom lub innym podmiotom zlokalizowanym poza EOG lub innymi odpowiednimi krajami, zapewnimy, aby te podmioty stosowały odpowiednie zabezpieczenia. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne), zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, żeby mieć pewność, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tego oświadczenia o prywatności lub sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@rgare.com lub zadzwoń bądź napisz do nas.

Nasz adres do korespondencji w Stanach
Zjednoczonych to:

Reinsurance Group of America, Incorporated
Do wiadomości: Globalne biuro ds. prywatności
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706 

 Nasz numer telefonu w Stanach Zjednoczonych to:

+1 (636) 736-7000

Nasz adres pocztowy w Irlandii (przedstawiciel w
EOG) to:

RGA International Reinsurance Company dac
3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18X5T1


Nasz numer telefonu w Irlandii to:

+353 1.290.2900

Nasz adres do korespondencji w Wielkiej Brytanii to:

RGA International Reinsurance Company dac, UK Branch Office
RGA UK Services Limited
45th Floor, 22 Bishopsgate
London, EC2N 4BQ
United Kingdom

 

Nasz numer telefonu w Wielkiej Brytanii to:

+44 20 7710 6700

Wszystkie inne adresy pocztowe można znaleźć na stronie rgare.com
Jeśli chcesz skorzystać z prawa osoby, której dane dotyczą, możesz użyć naszego internetowego formularza kontaktowegoInspektorem ochrony danych RGA w regionie EMEA jest Dean Scotson.
W przypadku pytań do naszego inspektora ochrony danych lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@rgare.com.

Możesz poprosić nas o kopię niniejszego oświadczenia dot. prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać treść niniejszego oświadczenia dot. prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, opublikujemy informację na ten temat na naszej stronie internetowej i możemy poprosić firmy ubezpieczeniowe, z którymi współpracujemy, o powiadomienie Ciebie w naszym imieniu.


Add a title
#000000
NaN
true
false
Pipe Position
Image

Other Links

Kontakty Nadzorcze

 Inspektorem ochrony danych RGA na Wielką Brytanię (Wielka Brytania) i Unię Europejską (UE) jest Dean Scotson. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego inspektora ochrony danych dotyczące sposobu, w jaki Twoje dane osobowe zostały wykorzystane, skontaktuj się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dpo@rgare.com.

Ostatnia aktualizacja: październik 2022 r.