Skip to Main Content

Polityka prywatności dotycząca marketingu i aktywności w Internecie


Zobowiązujemy się do ochrony Danych osobowych, które gromadzimy w ramach naszych kampanii marketingowych, rozwoju działalności i edukacyjnych oraz analityki online za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub kontrolowanych widżetów osadzonych na platformach komunikacyjnych („Witryny”). Stosujemy przejrzyste praktyki dotyczące gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych informacji. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów.

 

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego Grupa Reinsurance Group of America, Incorporated oraz jej spółki zależne i stowarzyszone („RGA”, my” lub „nas”) gromadzą i wykorzystują Dane osobowe. 

 

Zaprojektowaliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności tak, aby było przyjazne dla użytkownika – kliknij temat na poniższej liście, aby dowiedzieć się więcej.

 


RGA to grupa firm skoncentrowana głównie na rozwiązaniach z zakresu ubezpieczeń na życie oraz zdrowotnych. Nasze główne produkty i usługi obejmują ubezpieczenia na życie i na wypadek życiowych zdarzeń losowych, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia zdrowotne, rozwiązania finansowe, reasekurację fakultatywną oraz rozwój produktów.

Siedziba główna Reinsurance Group of America, Inc. znajduje się w St. Louis, w stanie Missouri, w Stanach Zjednoczonych.

RGA International Reinsurance Company z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, jest naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

Inne podmioty z grupy RGA działają i dostarczają produkty i usługi na całym świecie. Pełną listę podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-directory.

Reinsurance Group of America, Inc. jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy. W zależności od charakteru świadczonych usług, inne podmioty RGA mogą również być administratorami Twoich danych osobowych.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których działają podmioty RGA. 

RGA będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem lokalnym, obowiązującym w miejscu, w którym te dane są zbierane. Jeśli obowiązujące prawo zapewnia niższy poziom ochrony danych osobowych niż niniejsze Oświadczenie dot. prywatności, pierwszeństwo będzie miało niniejsze Oświadczenie.

Dane osobowe to informacje lub połączone dane szczątkowe, które mogą umożliwić identyfikację osoby, której dotyczą.

Jako firma prowadzimy różne kampanie marketingowe, rozwoju biznesu, edukacyjne i analityki internetowej. W związku z tym Państwa Dane osobowe są wykorzystywane do realizacji naszych praktyk marketingowych i oceny ich skuteczności.

W zależności od konkretnej sytuacji możemy gromadzić Państwa Dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Witryn, jego Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem naszych technologii śledzenia online.
 • Jeśli jesteś zatrudniony przez klienta biznesowego RGA, Twoje Dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem informacji podanych przez Twojego pracodawcę.
 • Jeśli uczestniczysz w imprezie organizowanej przez RGA, Twoje Dane osobowe są zbierane od Ciebie przed wydarzeniem lub bezpośrednio podczas imprezy.

Sygnały nawigacyjne to niewielkie fragmenty danych osadzone w obrazach na stronach internetowych i w naszych wiadomościach e-mail.

Używamy tych sygnałów nawigacyjnych do analizowania wzorców ruchu, takich jak częstotliwość odwiedzin użytkowników w różnych obszarach naszych witryn internetowych. Te metody techniczne mogą obejmować przekazywanie informacji bezpośrednio nam lub innemu podmiotowi upoważnionemu przez nas do gromadzenia informacji w naszym imieniu. Używamy również sygnałów nawigacyjnych w wiadomościach e-mail HTML, które wysyłamy do naszych kontaktów marketingowych, aby określić, czy otworzyli oni te wiadomości e-mail, czy kliknęli łącza w tych wiadomościach.

Zasadniczo sygnały nawigacyjne gromadzą adres IP urządzenia, do którego wysyłany jest sygnał, adres URL strony, z której pochodzi sygnał nawigacyjny, oraz czas jego wyświetlania.

Rodzaj gromadzonych i przetwarzanych przez nas informacji na Twój temat będzie zależał od konkretnych okoliczności związanych z Twoim zaangażowaniem w naszą współpracę.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe w ramach działań marketingowych i rozwoju działalności, będziemy gromadzić:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, numer faksu i adres e-mail
 • Nazwę firmy
 • Twój zawód/stanowisko
 • Twoje preferencje dotyczące komunikacji
 • Preferencje dotyczące akceptacji/rezygnacji z ofert i usług

Jeśli weźmiesz udział w imprezie RGA, zgromadzimy:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Służbowe dane kontaktowe: służbowy adres pocztowy, numery telefonów, numer faksu i adres e-mail
 • Nazwę firmy
 • Twój zawód/stanowisko
 • Twoje preferencje dotyczące komunikacji
 • Preferencje dotyczące akceptacji/rezygnacji z ofert i usług
 • Twoje materiały multimedialne (na przykład zdjęcia, nagrania wideo, jeśli to stosowne)
 • Interesy osobiste

W przypadku korzystania z Witryny RGA będziemy gromadzić określone Dane osobowe za pośrednictwem plików cookie i sygnałów nawigacyjnych na naszych Witrynach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i sygnały nawigacyjne”.

 

RGA nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych szczególnych kategorii ani poufnych Danych osobowych gromadzonych na mocy niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

RGA nie sprzedaje danych osobowych użytkownika zgromadzonych w ramach niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Zapewnimy Ci regularną możliwość informowania nas o Twoich preferencjach marketingowych, w tym w naszych wiadomościach dla Ciebie. Będziemy polegać na Twoim wyrażaniu zgody poprzez zapisanie Cię na listę wysyłkową lub nasze uzasadnione interesy w zakresie komunikacji marketingowej (patrz sekcja poniżej „Jakie są podstawy prawne, na których wykorzystujemy Państwa Dane osobowe?”). Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z marketingiem od RGA, możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail związanych z marketingiem, klikając łącze „anuluj subskrypcję” znajdujące się w każdej wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem podanym w części „Kontakt” niniejszej informacji. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoją prośbę o wypisanie z listy wysyłkowej w rozsądnym terminie.

RGA nie angażuje się w profilowanie ani automatyczne podejmowanie decyzji dotyczących czynności przetwarzania objętych niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Dane osobowe, które gromadzimy od użytkowników, wykorzystujemy w różnych celach, w zależności od rodzaju ich współpracy z nami.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe w ramach działań marketingowych i rozwoju działalności, będziemy wykorzystywać je w następujących celach:

 • w celu dostarczania Tobie odpowiednich informacji na temat naszych produktów, usług i wydarzeń oraz ich reklamowania;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania;
 • zaproszenie Cię do udziału w naszych ankietach;
 • ·określenie Twojego zainteresowania naszymi nowymi produktami i usługami;
 • w celu oferowania Ci naszych produktów i usług;
 • wykonywania czynności administracyjnych związanych z rezygnacją.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe na potrzeby imprez organizowanych przez RGA, będziemy wykorzystywać je w następujących celach:

 • zaproszenia Cię do udziału w naszych wydarzeniach;
 • umożliwienia dostępu i organizacji Twojego zakwaterowania podczas udziału w naszych wydarzeniach;
 • w celu przekazania Tobie i innym uczestnikom wszelkich informacji uzupełniających dotyczących wydarzenia, w którym uczestniczysz;
 • pozyskania informacji zwrotnej i Twojej oceny naszych wydarzeń pod kątem ich przyszłych usprawnień i reklamowania;
 • wykonywania czynności administracyjnych związanych z rezygnacją.

Jeśli przetwarzamy Twoje Dane osobowe za pomocą plików cookie i sygnałów nawigacyjnych na naszych Witrynach, prosimy o wyszukanie dodatkowych informacji w sekcji „Pliki cookie i sygnały nawigacyjne”.

Aby przetwarzać Twoje dane osobowe, musimy mieć podstawę prawną. W większości przypadków możliwość zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych w wyżej wspomnianych celach jest oparta na następujących podstawach prawnych:

 1. Jeśli jest to wymagane przez prawo, będziemy gromadzić Dane osobowe tylko wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę użytkownika za pośrednictwem dostarczonego mu formularza zgody;
 2. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów; oraz
 3. Przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga od nas respektowania Twojej rezygnacji.

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika, gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do interesów ochrony danych użytkownika lub podstawowych praw i wolności. Nasze uzasadnione interesy zazwyczaj obejmują ulepszanie, utrzymywanie, dostarczanie i ulepszanie naszych produktów i usług oraz wspieranie naszych działań marketingowych.

Jeśli w dowolnym momencie nie chcesz już otrzymywać wiadomości marketingowych od RGA, możesz poprosić o skreślenie Cię z listy wysyłkowej lub zrezygnować z subskrypcji, korzystając z poniższego linku do formularza kontaktowego online. Można również wysłać taki wniosek pocztą elektroniczną na adres privacy@rgare.com.

W zależności od okoliczności związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika możemy udostępniać je następującym stronom:

 • Firmy z grupy RGA. Działamy jako firma globalna, więc możemy udostępniać Twoje Dane osobowe firmom z grupy, które mogą wykorzystywać te informacje do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.
 • Dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe usługodawcom, którzy świadczą określone usługi i prowadzą działalność biznesową na naszą rzecz, na przykład dostawcom komunikacji elektronicznej, organizatorom wydarzeń, dostawcom usług IT i usług analitycznych, a także internetowymi platformami webinariów.
 • Organy ścigania, sądy, organy regulacyjne lub rządowe. Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe tym podmiotom, jeśli uznamy to za niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi, a także do ochrony praw przysługujących nam oraz jakimkolwiek stronom trzecim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, komu udostępniane są Twoje Dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części „Kontakt” poniżej.

Przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich Danych osobowych, z zastrzeżeniem lokalnego prawa i okoliczności związanych z przetwarzaniem tych Danych osobowych.

Twoje prawa obejmują prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych i szczegółów dotyczących ich przetwarzania;
 • korekty informacji, które przechowujemy na Twój temat;
 • usunięcia Twoich Danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystywania przez nas Twoich Danych osobowych;
 • sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas Twoich Danych osobowych;
 • uzyskania swoich Danych osobowych w możliwym do wykorzystania formacie elektronicznym oraz przesłania ich stronie trzeciej (prawo do przeniesienia danych); oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że możemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i spełnienia Twoich żądań.

Aby wyegzekwować przysługujące Ci prawa, możesz skorzystać z naszego internetowego formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Będziemy współpracować z Tobą nad uzyskaniem sprawiedliwego rozwiązania dla Twojego wniosku, skargi lub obawy dotyczącej prywatności. Jeśli jednak uznasz, że nie możemy Ci pomóc w kwestii Twojej skargi lub obawy, masz prawo przesłać skargę do lokalnego organu nadzorczego (tj. organu nadzorującego jurysdykcję, w której mieszkasz lub pracujesz) bądź do organu nadzorującego jurysdykcję, w której Twoim zdaniem doszło do naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności danych. Dane kontaktowe organów nadzorujących są dostępne pod następującym adresem internetowym: https://www.rgare.com/privacy/poland/web-contacts-pl

Stosujemy zabezpieczenia technologiczne i organizacyjne nakierowane na zapewnienie stopnia ochrony stosownego do zagrożeń dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Środki te mają na celu zapewnienie ciągłej integralności i poufności Danych osobowych. Regularnie oceniamy te środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Zazwyczaj przechowujemy Twoje Dane osobowe tak długo, jak jest to potrzebne do zarządzania naszymi kampaniami marketingowymi, rozwoju działalności i udostępniania wiedzy oraz analityki internetowej w celach opisanych powyżej.

Dokładniej, zgodnie z naszym harmonogramem, przechowujemy Twoje Dane osobowe do momentu, gdy będziesz zainteresowany naszymi produktami, usługami lub wydarzeniami. Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać przez rok po rezygnacji z otrzymywania naszych materiałów marketingowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przechowywania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w części „Kontakt” poniżej.

Danych osobowych pozbywamy się w bezpieczny sposób po upływie ich okresu przechowywania. Możemy jednak przechowywać zagregowane lub zanonimizowane dane (które nie są traktowane jako Dane osobowe na mocy niniejszej Informacji o ochronie prywatności) przez dłuższy okres.

Ponieważ działamy jako firma globalna, Twoje Dane osobowe mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane w innych krajach, w tym w takich, które nie są uznawane w świetle prawa Unii Europejskiej za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych. W związku z tym RGA przyjęła Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK”), aby umożliwić nam międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkowników w ramach naszej grupy spółek zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Unii Europejskiej i innych krajach. Podsumowania naszych WRK są dostępne na stronie https://www.rgare.com/about-rga/binding-corporate-rules/

Jeśli będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe usługodawcom znajdującym się poza EOG lub innymi odpowiednimi krajami, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia tych podmiotów. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia (takie jak zobowiązania umowne), zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, żeby mieć pewność, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione. Aby uzyskać więcej informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@rgare.com lub zadzwoń albo napisz do nas.

 

Nasz adres do korespondencji w Stanach 
Zjednoczonych to:
Reinsurance Group of America, Inc.
Do wiadomości: Globalne biuro ds. prywatności
16600 Swingley Ridge Road
Chesterfield, Missouri 63017-1706

 

Nasz numer telefonu w Stanach Zjednoczonych to:

+1 (636) 736-7000

 

Nasz adres pocztowy w Irlandii (przedstawiciel w 
EOG) to:
RGA International Reinsurance Company dac
3rd Floor, Block C
Central Park
Leopardstown, Dublin 18, D18 X5T1

 

Nasz numer telefonu w Irlandii to:

+353 1.290.2900

 

Nasz adres do korespondencji w Wielkiej Brytanii to:

RGA International Reinsurance Company dac, UK Branch Office
RGA UK Services Limited
45th Floor
22 Bishopsgate
London, EC2N 4BQ
United Kingdom

 

Nasz numer telefonu w Wielkiej Brytanii to:

+44 20 7710 6700

 


Adresy pocztowe wszystkich innych podmiotów RGA można znaleźć na stronie http://www.rgare.com/global-directory

Jeśli chcesz skorzystać z prawa osoby, której dane dotyczą, możesz użyć naszego internetowego formularza kontaktowego.

Inspektorem ochrony danych RGA w regionie EMEA jest Dean Scotson.

W przypadku pytań do naszego inspektora ochrony danych lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych wyślij wiadomość e-mail na adres dpo@rgare.com.

Możesz poprosić nas o kopię niniejszego oświadczenia dot. prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Od czasu do czasu możemy aktualizować lub zmieniać treść niniejszego oświadczenia dot. prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Informacji o ochronie prywatności, opublikujemy powiadomienie na naszej stronie internetowej i możemy przekazać je bezpośrednio użytkownikowi.


Ostatnia aktualizacja: październik 2020 r.