Skip to Main Content
Vi er forpligtede til at beskytte de personoplysninger, som vi modtager, når vi leverer vores tjenester til kunder. Vi er forpligtede til at opretholde en gennemsigtig behandling og forklare, hvordan vi indsamler, behandler og deler de pågældende oplysninger. Det er meget vigtigt for os at beskytte dit privatliv.

For at udøve dine rettigheder, skal du vælge den mulighed nedenfor, der bedst beskriver dit forhold til RGA eller et af dets datterselskaber.

Vi vil i de fleste tilfælde gøre vores bedste for at svare dig hurtigt og inden for en måned. Tilvejebringelse af fuldstændige og nøjagtige oplysninger på tidspunktet for den første anmodning fremskynder behandlingen. De oplysninger, du tilvejebringer i denne formular, vil kun blive brugt til at identificere de personoplysninger, som du anmoder om, og til at svare på din anmodning.

Der kan opkræves et gebyr på baggrund af din anmodning. Hvis et gebyr er nødvendigt, leveres et skøn til din godkendelse inden behandling.
Ved at klikke på “Indsend” på formularen til anmodning om registreredes rettigheder, giver du dit samtykke til indsamling, brug, videregivelse og overførsel (herunder grænseoverskridende overførsel) af dine personoplysninger som beskrevet i vores privatlivspolitik.