Hidetoshi Shinagawa

Hidetoshi Shinagawa

Executive Director 
Head of Business Development
RGA Japan