Adfærdskodeks for sælgere

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

INTRODUKTION


 

Hos Reinsurance Group of America, Incorporated og hver af virksomhedens tilknyttede enheder (RGA) er vi forvaltere i en formålsdrevet branche, der hjælper folk med at håndtere de økonomiske konsekvenser af en usikker fremtid. Genforsikring er et unikt område, hvor vores produkt er et løfte, og vores evne til konsekvent at leve op til vores løfter skaber den varige tillid, der fremmer vores succes. RGA anerkender, at sælgerrelationer spiller en rolle i vores evne til at skabe og bevare denne tillid. Derfor forventer vi, at alle nye og eksisterende sælgere lægger stor vægt på relationsfokus, samarbejde, integritet og iværksætteri – RGA’s fire kerneværdier. Vi forventer, at alle nye og eksisterende sælgere lever op til de forventninger, der defineres i dette adfærdskodeks for sælgere (kodeks), stræber efter løbende at forbedre de eksisterende processer og udvikler nye processer. Sælgere kan blive bedt om at bekræfte skriftligt, at de har læst og accepteret at overholde dette kodeks.

RGA fremmer en kultur, hvor folk accepteres og rummes, som de er. Denne mangfoldighed af mennesker skaber en mangfoldighed af ideer og mere kreative løsninger, hvilket fører til bedre produkter og bedre resultater for vores kunder og de mennesker, som de arbejder for. På samme måde forventer vi, at sælgere tilskynder til mangfoldighed i deres arbejdsstyrke og favner den værdi, der skabes ved at udnytte mange forskellige perspektiver. 

Desuden forventer vi, at vores sælgere i hele verden beskytter alle menneskerettigheder. RGA’s menneskerettighedspolitik er baseret på FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations kernekonventioner og amerikansk lov. Vi forventer, at vores sælgere fuldt ud overholder alle gældende love om slaveri, tvangsarbejde og menneskehandel, at de praktiserer en tilgang til menneskerettigheder i overensstemmelse med FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og U.K./AUS Modern Slavery Act, og at de overholder alle gældende love, der regulerer minimumsalderen for arbejdere. Vi forventer, at vores sælgere skaber en medarbejderproces, hvorigennem medarbejdere kan indberette bekymringer på arbejdspladsen uden frygt for repressalier for indberetning i god tro. 

 

RGA er en værdibaseret virksomhed. Vores værdier styrer vores adfærd på alle niveauer og gælder på tværs af virksomheden på globalt plan. Vi mener, at sunde principper for virksomhedsledelse er et centralt element i vores forretning. På samme måde forventer vi, at vores sælgere udviser de højeste etiske standarder, samtidig med at de leverer innovative og omkostningseffektive tjenester i bedste kvalitet. 

Sælgere forventes at overholde gældende forordninger. Alle vores sælgeres forretningsaktiviteter skal udføres i overensstemmelse med gældende love, såsom anti-korruptionslove, love om insiderhandel og intellektuel ejendom, samt love om software-licensforpligtelser, varemærker og ophavsrettigheder. RGA tolererer ikke bestikkelse eller korruption, der involverer virksomhedens medarbejdere, sælgere, agenter eller andre forretningspartnere. Sælgere må ikke på korrupt vis tilbyde, give, betale, godkende, love, anmode om eller modtage noget af værdi, direkte eller indirekte, med det formål at opnå eller opretholde forretningsrelationer eller enhver upassende forretningsfordel.

Som børsnoteret virksomhed er RGA underlagt visse bestemmelser [dikterende/definerende/ begrænsende] i forhold til, hvilke oplysninger der skal offentliggøres om virksomheden. Vores sælgere skal henvise alle anmodninger om oplysninger om RGA direkte til RGA. Sælgere må ikke udstede nogen offentlige erklæringer eller offentliggørelser om deres forhold til RGA. Derudover tillader RGA ikke, at virksomhedens navn, mærke eller logo bruges på tredjepartswebsteder eller i tredjepartsannoncer, i salgsfremmende materialer eller markedsføringsmaterialer, samt i udtalelser eller pressemeddelelser, medmindre dette udtrykkeligt er blevet godkendt skriftligt af RGA.

RGA’s omdømme er grundlæggende for vores evne til at tiltrække og fastholde kunder. Når vi samarbejder med sælgere, er vi afhængige af, at disse partnere hjælper os med at bevare dette omdømme. Vi forventer, at vores sælgere overholder de højeste, etiske standarder og har kapaciteter til at understøtte operationel modstandsdygtighed. Passende kontroller i forbindelse med outsourcede arrangementer opretholdes gennem en struktureret due diligence-proces. Før vi implementerer en kontrakt med en sælger, udfører vi detaljerede vurderinger og due diligence-aktiviteter, der svarer til det risikoniveau, som sælgerrelationen udgør. Når RGA har indgået aftale med en sælger, kan denne sælger blive genstand for periodisk revurdering, risiko-vurderinger på stedet og/eller andre løbende overvågningsaktiviteter. Vi forventer, at sælgere samarbejder med RGA i god tro i forhold til udførelsen af relevante risikostyringsaktiviteter. 

RGA er forpligtet til at beskytte personlige oplysninger om kunder og medarbejdere. Sælgere forventes at overholde love om beskyttelse af personlige oplysninger og informationssikkerhed, lovmæssige krav og kontraktlige forpligtelser i forbindelse med indsamling, opbevaring, behandling, adgang, overførsel og deling af personlige oplysninger. Derudover forventes sælgere at overholde RGA's vejledende principper om data- og analyseetik. 

Beskyttelse af enkeltpersoners privatliv er meget vigtigt for RGA. Sælgere skal underrette RGA i tilfælde af en informationssikkerhedshændelse, der har eksponeret eller har potentiale til at eksponere RGA-data for uautoriserede parter. 


 

RGA bestræber sig på at beskytte vores medarbejderes sundhed og sikkerhed. RGA forventer, at sælgere skaber en sikker arbejdsplads for deres medarbejdere og overholder alle gældende love vedrorende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi forventer, at sælgere anvender rimelige processer til at påvise, forebygge og håndtere potentielle risici for deres medarbejderes sundhed og sikkerhed.

Hos RGA tager vi vores ansvar i forhold til at stotte bæredygtige, miljovenlige forretningspraksisser og at investere ansvarligt meget alvorligt. RGA har en lang tradition for miljoprogrammer og -initiativer, der spænder fra energieffektivitetsforanstaltninger til gronne medarbejderudvalg. RGA tager hensyn til de potentielle virkninger af klimaændringer i vurderingen af egen risiko og solvens (Own Risk and Solvency Assessment/ORSA) og i virksomhedens risikostyringsprocesser. Disse processer danner grundlaget for vores forretningsstrategi. Vi evaluerer og indbefatter miljo-, social- og virksomhedsledelseskriterier, når vi træffer investeringsbeslutninger. 

RGA har lovet at være CO2-neutral for hele vores globale drift inden udgangen af 2026. I det seneste år har vi taget de forste skridt frem mod dette ved at måle vores CO2-udledning i overensstemmelse med World Resources Institute's Greenhouse Gas Protocol. Vi forventer, at vores sælgere overholder alle gældende miljolove. Vi opfordrer vores sælgere til at anerkende og måle deres indvirkning på miljoet og til at stræbe efter at minimere den negative indvirkning.

Succes i finanssektoren afhænger af en virksomheds omdømme i forhold til integritet. RGA har et Speak Up-hotline-websted, som administreres eksternt, og som giver eksterne parter mulighed for at indberette problemer, der er i strid med gældende love og forordninger, RGA’s adfærdskodeks eller enhver af RGA’s politikker og procedurer. Vi forventer, at vores sælgere lægger stor vægt på at overholde alle love, forordninger og virksomhedspolitikker vedrørende identifikation og rapportering af faktiske eller formodede problemer, og at de stiller en lignende tjeneste til rådighed for deres medarbejdere. Hvis en sælgers medarbejder oplever eller indberetter et problem angående deres samarbejde med RGA, beder vi om, at problemet rapporteres til både sælgeren og RGA.

RGA og virksomhedens filantropiske del, RGA Foundation, fokuserer på velgørende donationer og frivilligt arbejde udført af medarbejdere. Vores sælgere opfordres kraftigt til at støtte og bidrage til at forbedre de lokalsamfund, hvor de agerer og tilbyder deres tjenester.

Et godt omdømme i forhold til integritet er altafgørende for succes i den finansielle servicesektor. Et sådant omdømme tager mange år at etablere, og det skal opbygges. RGA har opnået et sådant omdømme baseret på god forvaltningspraksis, effektive ledelsessystemer og solide kontroller, som hver især er kernen i vores måde at gøre forretning på. RGA værdsætter vores sælgerrelationer og den gensidige forpligtelse til at drive forretning på pålidelig og ærlig vis uden undtagelse. Denne gensidige forpligtelse til ansvarlig forretningspraksis er nøglen til at bevare vores gode omdømme i forhold til integritet. 

For yderligere oplysninger om disse forventninger og krav bedes du sende os en e-mail: rgaprocurement@rgare.com.

Sidst opdateret: Oktober 2023