Gedragscode voor verkopers

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

INLEIDING

Bij Reinsurance Group of America, Incorporated en elk van haar gelieerde entiteiten (RGA) werken we in een doelgerichte sector die mensen helpt om te gaan met de financiële gevolgen van een onzekere toekomst. Herverzekering is een uniek segment waarin ons product een belofte is, en ons vermogen om onze beloften consequent na te komen, bouwt het blijvende vertrouwen op dat de motor is achter ons succes. RGA erkent dat relaties met verkopers een rol spelen in ons vermogen om dat vertrouwen op te bouwen en te behouden. Als gevolg daarvan verwachten we dat alle nieuwe en bestaande verkopers grote waarde hechten aan relatiegerichtheid, samenwerking, integriteit en ondernemerschap – de vier kernwaarden van RGA. We verwachten van alle nieuwe en bestaande verkopers dat ze voldoen aan de verwachtingen die in deze Gedragscode voor verkopers (Code) zijn uiteengezet en ernaar streven om bestaande processen voortdurend te verbeteren en nieuwe processen te innoveren. Verkopers kunnen worden gevraagd om een schriftelijke verklaring te verstrekken dat ze deze Code hebben gelezen en ermee akkoord gaan zich eraan te houden.

 

RGA bevordert een cultuur waarin mensen worden geaccepteerd en aanvaard voor wie ze zijn. Deze diversiteit van mensen brengt diversiteit aan ideeën en creatievere oplossingen, wat leidt tot betere producten en betere resultaten voor onze klanten en de mensen die ze bedienen. Evenzo verwachten we van verkopers dat ze diversiteit in hun personeelsbestand aanmoedigen en de waarde omarmen die wordt gecreëerd door uiteenlopende perspectieven te verwelkomen. 

Bovendien verwachten we van onze verkopers over de hele wereld dat ze alle mensenrechten beschermen. Het mensenrechtenbeleid van RGA wordt geleid door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Amerikaanse wetgeving. We verwachten van onze verkopers dat ze zich volledig houden aan alle toepasselijke wetten inzake slavernij, dwangarbeid en mensenhandel; zich houden aan mensenrechten in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de VK/AUS Modern Slavery Act; en voldoen aan de toepasselijke wetten inzake de wettelijke minimumleeftijd om te mogen werken. We verwachten van onze verkopers dat ze hun werknemers een procedure bieden waarmee werknemers problemen op de werkplek te goeder trouw kunnen melden zonder angst voor vergelding. 

RGA is een op waarden gebaseerd bedrijf. Onze waarden sturen ons gedrag op elk niveau en zijn overal in het bedrijf wereldwijd van toepassing. Wij geloven dat goede corporate governance-principes een belangrijk onderdeel van onze activiteiten zijn. Evenzo verwachten we van onze verkopers dat ze de hoogste ethische normen demonstreren en tegelijkertijd hoogwaardige, innovatieve en kosteneffectieve diensten leveren. 

Van verkopers wordt verwacht dat ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Onze verkopers moeten al hun zaken uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zoals anticorruptiewetten, handel met voorkennis, intellectueel eigendom, evenals softwarelicentieverplichtingen, handelsmerken en auteursrechten. RGA tolereert geen betrokkenheid van haar mensen, verkopers, agenten of andere zakenpartners bij omkoping of corruptie. Het is verkopers verboden om op corrupte wijze iets van waarde aan te bieden, te verstrekken, te betalen, goed te keuren, te beloven, te vragen of te ontvangen, direct of indirect, met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of enig ongepast zakelijk voordeel.

Als beursgenoteerd bedrijf is RGA onderworpen aan regelgeving [dicteren/omschrijven/beperken] inzake de informatie die over het bedrijf mag worden gepubliceerd. Onze verkopers dienen alle verzoeken om informatie over RGA rechtstreeks door te verwijzen naar RGA. Verkopers mogen geen openbare verklaringen afgeven of onthullingen doen over hun relatie met RGA. Bovendien staat RGA niet toe dat haar naam, merk of logo wordt gebruikt op websites van derden of in advertenties, promotie- of marketingmateriaal, getuigenissen of persberichten van derden, tenzij RGA daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De reputatie van RGA is fundamenteel voor ons vermogen om klanten aan te trekken en te behouden. Wanneer we samenwerken met verkopers, vertrouwen we op deze partnerschappen om deze reputatie in stand te houden. We verwachten van onze verkopers dat ze de hoogste ethische normen naleven en in staat zijn om operationele veerkracht te ondersteunen. Passende controles met betrekking tot uitbestede regelingen worden gehandhaafd via een gestructureerd due diligence-proces. Voordat we een contract sluiten met een verkoper, voeren we gedetailleerde beoordelingen en due diligence-activiteiten uit die in verhouding staan tot het risiconiveau van de verkopersrelatie. Nadat RGA een relatie met een verkoper is aangegaan, kan die verkoper onderworpen worden aan periodieke herbeoordeling, risicobeoordelingen op locatie en/of andere doorlopende monitoringactiviteiten. We verwachten dat verkopers in goed vertrouwen met RGA samenwerken bij het uitvoeren van relevante risicobeheeractiviteiten. 

RGA zet zich in om de persoonlijke informatie van klanten en werknemers te beschermen. Van verkopers wordt verwacht dat ze zich houden aan de privacy- en informatiebeveiligingswetgeving, wettelijke vereisten en contractuele verplichtingen met betrekking tot het verzamelen, opslaan, verwerken, openen, overdragen en delen van persoonlijke informatie. Daarnaast wordt van verkopers verwacht dat ze zich houden aan de leidende principes van RGA inzake ethiek van gegevens en analyses. 

Het beschermen van de privacy van personen is erg belangrijk voor RGA. Verkopers zijn verplicht om RGA op de hoogte te stellen als er een informatiebeveiligingsincident heeft plaatsgevonden waardoor RGA-gegevens zijn blootgesteld of kunnen worden blootgesteld aan onbevoegde partijen. 

 

RGA zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers. RGA verwacht van verkopers dat zij hun werknemers een veilige werkplek bieden en alle toepasselijke wetten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkplek naleven. We verwachten dat verkopers redelijke processen hebben om potentiële risico's voor de gezondheid, veiligheid en beveiliging van hun werknemers op te sporen, te voorkomen en aan te pakken.

Bij RGA omarmen we onze verantwoordelijkheid om duurzame, milieuvriendelijke bedrijfspraktijken te ondersteunen en verantwoord te investeren. RGA heeft een lange geschiedenis van milieuprogramma's en -initiatieven, variërend van energie-efficiëntiemaatregelen tot werknemerscomité's voor groen beheer. RGA houdt rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in de ORSA-processen (Own Risk and Solvency Assessment) en het risicobeheer van ondernemingen. Deze processen maken deel uit van onze bedrijfsstrategie. We evalueren en integreren milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) bij het nemen van investeringsbeslissingen. 

RGA heeft toegezegd om eind 2026 netto nul broeikasgas (BKG)-emissies te bereiken in al onze activiteiten wereldwijd. Het afgelopen jaar hebben we onze eerste stappen naar dit doel gezet door onze broeikasgasemissies te meten in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol van het World Resources Institute. We verwachten van onze verkopers dat ze alle toepasselijke milieuwetten naleven. We moedigen onze verkopers aan om hun impact op het milieu te erkennen en te meten en om te streven naar het minimaliseren van negatieve impact.

Het hebben van succes in de financiële dienstverlening is afhankelijk van de reputatie die een bedrijf heeft op het gebied van integriteit. RGA heeft een "Speak Up"-hotlinewebsite, die extern wordt beheerd, zodat externe partijen problemen kunnen melden die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, de Gedragscode van RGA of een van de beleidslijnen en procedures van RGA. We verwachten van onze verkopers dat ze het grootste belang hechten aan het naleven van alle wetten, voorschriften en bedrijfsbeleidslijnen met betrekking tot de identificatie en rapportage van daadwerkelijke of vermoede problemen en dat ze een soortgelijke dienst beschikbaar stellen aan hun werknemers. Als een werknemer van een leverancier problemen ervaart of aankaart in zijn/haar werk bij RGA, verlangen we dat het probleem zowel aan de leverancier als RGA wordt gemeld.

RGA en haar filantropische tak, de RGA Foundation, richten zich op het geven aan goede doelen en op vrijwilligerswerk van werknemers. Onze verkopers worden sterk aangemoedigd om de gemeenschappen waarin ze actief zijn, te ondersteunen en bij te dragen aan de verbetering ervan.

Een integere reputatie is essentieel voor succes in de financiële dienstverlening. Het kost jaren om een integere reputatie op te bouwen. Zo'n reputatie moet je verdienen. RGA heeft die reputatie verdiend met sterk bestuur, effectieve managementsystemen en robuuste controles; die elk de kern vormen van onze manier van werken. RGA waardeert onze verkopersrelaties en de wederzijdse inzet om zonder uitzondering betrouwbaar en eerlijk zaken te doen. Deze wederzijdse inzet voor verantwoorde bedrijfspraktijken is essentieel voor het behoud van de reputatie van integriteit. 

Voor aanvullende informatie over deze verwachtingen en vereisten kunt u ons een e-mail sturen op rgaprocurement@rgare.com.

 

Laatste update: Oktober 2023