Kodeks postępowania dostawców

Add a title
#F2F2F2
NaN
true
false
Pipe Position
Image

WPROWADZENIE

W Reinsurance Group of America, Incorporated i każdym z jej podmiotów stowarzyszonych (RGA) jesteśmy zarządcami branży ukierunkowanej na cele, która pomaga ludziom radzić sobie z konsekwencjami finansowymi niepewnej przyszłości. Reasekuracja to unikalna działalność, w której nasz produkt to obietnica, a nasza zdolność do ciągłego wypełniania obietnic buduje trwałe zaufanie, które napędza nasz sukces. RGA zdaje sobie sprawę, że relacje z dostawcami odgrywają ważną rolę w naszej zdolności do budowania i utrzymywania tego zaufania. W związku z tym oczekujemy, że wszyscy nowi i obecni dostawcy będą przykładać dużą wagę do koncentracji na relacjach, współpracy, uczciwości i przedsiębiorczości — czterech podstawowych wartościach RGA. Oczekujemy, że wszyscy nowi i obecni dostawcy będą spełniać oczekiwania określone w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców (Kodeks), dążyć do ciągłego doskonalenia istniejących procesów i wprowadzania innowacji w nowych procesach. Dostawcy mogą zostać poproszeni o złożenie pisemnego poświadczenia, że zapoznali się z niniejszym Kodeksem i zgodzili się go przestrzegać.

 

RGA promuje kulturę, w której ludzie są akceptowani za to, kim są. Różnorodność ludzka przynosi różnorodność pomysłów i więcej kreatywnych rozwiązań, prowadząc do lepszych produktów i lepszych wyników dla naszych klientów i ludzi, których obsługują. Oczekujemy również, że dostawcy będą promować różnorodność wśród swoich pracowników i docenią wartość tworzoną przez obcowanie z różnymi punktami widzenia. 

Ponadto oczekujemy od naszych dostawców na całym świecie ochrony wszystkich praw człowieka. Polityka RGA dotycząca praw człowieka jest oparta na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz prawie Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących niewolnictwa, pracy przymusowej i handlu ludźmi; przyjmą podejście do praw człowieka zgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ i Ustawą o współczesnym niewolnictwie Wielkiej Brytanii / Australii; oraz będą przestrzegać obowiązujących przepisów regulujących minimalny prawnie określony wiek umożliwiający podjęcie pracy. Oczekujemy, że nasi dostawcy zapewnią swoim pracownikom proces, w ramach którego pracownicy mogą w dobrej wierze zgłaszać wątpliwości w miejscu pracy bez obawy przed działaniami odwetowymi. 

RGA to firma oparta na wartościach. Kierują one naszym zachowaniem na każdym poziomie i mają zastosowanie w całej firmie na całym świecie. Wierzymy, że solidne zasady ładu korporacyjnego są kluczowym elementem naszej działalności. Oczekujemy również, że nasi dostawcy będą wykazywać najwyższe standardy etyczne, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości innowacyjne i efektywne kosztowo usługi. 

Od dostawców oczekuje się przestrzegania obowiązujących przepisów. Wszystkie transakcje biznesowe naszych dostawców muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy antykorupcyjne, przepisy dotyczące wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, prawa własności intelektualnej, a także obowiązki w zakresie licencjonowania oprogramowania, znaki towarowe i prawa autorskie. RGA nie toleruje łapówkarstwa ani korupcji z udziałem swoich pracowników, dostawców, agentów lub innych partnerów biznesowych. Dostawcom nie wolno nieuczciwie oferować, zapewniać, wpłacać, zatwierdzać, obiecywać, zabiegać ani przyjmować korzyści majątkowych, bezpośrednio lub pośrednio, w celu uzyskania lub utrzymania korzyści lub jakiejkolwiek niewłaściwej przewagi biznesowej. 

Jako spółka notowana na giełdzie RGA podlega przepisom [dyktującym/określającym/ograniczającym] to, jakie informacje mogą być publikowane na temat firmy. Nasi dostawcy powinni kierować wszystkie prośby o informacje na jej temat bezpośrednio do RGA. Dostawcy nie mogą wydawać żadnych publicznych oświadczeń ani ujawnień dotyczących ich relacji z RGA. Ponadto firma RGA nie zezwala na wykorzystywanie jej nazwy, marki ani logo na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych ani w ich reklamach, materiałach promocyjnych lub marketingowych, referencjach ani komunikatach prasowych, chyba że RGA wyraźnie wyrazi na to pisemną zgodę.

Reputacja RGA ma fundamentalne znaczenie dla naszej zdolno?ci przyci?gania i utrzymywania klientów. Wspó?pracuj?c z dostawcami, polegamy na tych partnerstwach, aby pomóc zachowa? t? reputacj?. Oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania najwy?szych standardów etycznych i mo?liwo?ci wspierania doskona?o?ci operacyjnej. W ramach ustrukturyzowanego procesu analizy due diligence utrzymywane s? odpowiednie mechanizmy kontroli zwi?zane z porozumieniami outsourcingowymi. Przed zawarciem umowy z dostawc? przeprowadzamy szczegó?owe oceny i dzia?ania w zakresie analizy due diligence proporcjonalne do poziomu ryzyka zwi?zanego z relacj? z dostawc?. Po nawi?zaniu przez RGA wspó?pracy z dostawc? mo?e on podlega? okresowo ponownej ocenie, ocenom ryzyka na miejscu i/lub innym trwaj?cym dzia?aniom monitoruj?cym. Oczekujemy, ?e dostawcy b?d? wspó?pracowa? z RGA w dobrej wierze w zakresie realizacji odpowiednich dzia?a? zwi?zanych z zarz?dzaniem ryzykiem. 

RGA zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych klientów i pracowników. Od dostawców oczekuje sie przestrzegania przepisów dotyczacych prywatnosci i bezpieczenstwa informacji, wymogów regulacyjnych i zobowiazan umownych dotyczacych gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, dostepu, przekazywania i udostepniania danych osobowych. Ponadto od dostawców oczekuje sie przestrzegania wytycznych RGA dotyczacych etyki w zakresie danych i analiz. 

W RGA ochrona prywatnosci danej osoby jest dla nas bardzo wazna. Dostawcy maja obowiazek powiadomic RGA, jesli doszlo do zdarzenia naruszajacego bezpieczenstwo informacji, przez które dane RGA zostaly lub moga zostac ujawnione nieupowaznionym stronom. 

RGA dba o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. RGA oczekuje od dostawców zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczekujemy, że dostawcy będą stosować uzasadnione procesy wykrywania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, zapobiegania im i reagowania na nie.

W RGA przyjmujemy odpowiedzialność za wspieranie zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska praktyk biznesowych i odpowiedzialne inwestowanie. RGA ma długą tradycję programów i inicjatyw środowiskowych, od środków efektywności energetycznej po komitety pracownicze ds. ekologii. RGA bierze pod uwagę potencjalne skutki zmian klimatycznych w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności (ORSA) oraz procesów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa. Procesy te stanowią podstawę naszej strategii biznesowej. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oceniamy i uwzględniamy kryteria środowiskowe i społeczne oraz kryteria ładu korporacyjnego (ESG). 

RGA zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w ramach całej naszej globalnej działalności do końca 2026 r. W ubiegłym roku poczyniliśmy pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia tego celu, mierząc emisję gazów cieplarnianych zgodnie z Protokołem Gazów Cieplarnianych Światowego Instytutu Zasobów (WRI). Oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zachęcamy naszych dostawców do dostrzeżenia i mierzenia ich wpływu na środowisko oraz do minimalizowania swojego negatywnego wpływu.


Sukces w branży usług finansowych zależy od reputacji uczciwej firmy. RGA posiada infolinię „Zabierz głos” („Speak Up”), która jest zarządzania zewnętrznie, aby umożliwić podmiotom zewnętrznym zgłaszanie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, Kodeksem postępowania RGA lub którąkolwiek z polityk i procedur RGA. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przywiązywać najwyższą wagę do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, regulacji i polityk firmy dotyczących identyfikacji i zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych problemów oraz udostępnią podobne usługi swoim pracownikom. Jeśli pracownik dostawcy doświadczy lub poruszy problematyczną kwestię związaną ze swoją pracą z RGA, prosimy o zgłoszenie problemu zarówno dostawcy, jak i RGA.

 

RGA i jej filantropijne ramię, RGA Foundation, koncentrują się na darowiznach charytatywnych i wolontariacie pracowniczym. Zachęcamy naszych dostawców do wspierania społeczności, w których działają i którym służą, oraz przyczyniania się do ich poprawy.

Reputacja firmy uczciwej jest niezbędna do odniesienia sukcesu w branży usług finansowych. Taką reputację, zdobywaną latami, trzeba sobie wypracować. RGA zyskała taką reputację dzięki zdecydowanemu kierownictwu, skutecznym systemom zarządzania i solidnym mechanizmom kontroli, z których każdy stanowi podstawę naszej działalności. RGA ceni relacje z naszymi dostawcami i wzajemne zaangażowanie w prowadzenie działalności w sposób rzetelny i uczciwy, bez wyjątków. To właśnie wzajemne zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe jest kluczowe dla utrzymania reputacji uczciwej firmy. 

Dodatkowe informacje dotyczące tych oczekiwań i wymogów można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres rgaprocurement@rgare.com.

Ostatnia aktualizacja: Październik 2023 r.